GlobFX Technologies

Swiff Point Player

Swiff Point Player

  • 16/07/2015 09:46

Swiff Point Player dùng để chèn tập tin Flash SWF có kích thước lớn khoảng vài chục MB trở lên vào bài giảng Powerpoint.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com