GMY Studio

Vintique

Vintique

  • 08/08/2015 16:47

Vintique for iOS cung cấp các bộ lọc ảnh cổ điển tuyệt đẹp và công cụ chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com