Gold-Software

Advanced Batch Converter

Advanced Batch Converter

  • 31/07/2015 11:08

Advanced Batch Converter là một tiện ích nhỏ gọn giúp bạn chuyển đổi định dạng các file ảnh được dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com