Goseet

VidTrim – Video Editor

VidTrim – Video Editor

  • 09/08/2015 05:16

VidTrim là chương trình chỉnh sửa và biên tập video miễn phí dành cho thiết bị di động chạy Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com