GP International LLC

Period Tracker

Period Tracker

  • 09/08/2015 20:04

Period Tracker cho Android là ứng dụng cho phép ghi chép và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt ngay trên thiết bị di động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com