Greenfish

Greenfish Icon Editor Pro

Greenfish Icon Editor Pro

  • 04/08/2015 15:39

Greenfish Icon Editor Pro là công cụ để tạo các biểu tượng, con trỏ và những hình nhỏ khác …


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com