Greenmonster, Inc.

Flava™ – Note/Journal

Flava™ – Note/Journal

  • 09/08/2015 17:30

Nắm giữ lại những giây phút quan trọng với Flava for Android. Các giây phút sẽ trở thành tài sản quý giá trong cuộc đời bạn. Flava for Android là ứng dụng ghi chú, nhật ký riêng tư với timeline cá nhân nhằm giúp người dùng nắm bắt cuộc sống qua từng khoảnh khắc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com