GreenPrint Technologies

GreenPrint

GreenPrint

  • 14/07/2015 16:24

GreenPrint sẽ phân tích tài liệu và loại bỏ các trang không cần thết để tiết kiệm mực in và giấy in cho bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com