Griffin Technology

iTalk Recorder

iTalk Recorder

  • 16/08/2015 02:34

iTalk Recorder for iOS là ứng dụng ghi âm hoàn hảo và đầy đủ tính năng cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com