Group Mail Send Engine

Group Mail Send Engine

Group Mail Send Engine

  • 24/06/2015 09:42

Group Mail Send Engine giúp người dùng khởi tạo và gửi thư điện tử nhanh chóng và dễ dàng với định dạng HTML bắt mắt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com