Gullak

Daily Expense Manager

Daily Expense Manager

  • 08/08/2015 14:50

Daily Expense Manager, viết tắt là DEM, là chương trình quản lý tài chính miễn phí dành cho các thiết bị di động chạy Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com