Guoqiang Lei

Fast Keyboard • Universal Text Editor

Fast Keyboard • Universal Text Editor

  • 07/08/2015 16:09

Fast Keyboard for iOS là ứng dụng trình biên tập văn bản thông minh, chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com