H D S Hungary

Hard Disk Sentinel

Hard Disk Sentinel

  • 12/08/2015 15:20

Hard Disk Sentinel là phần mềm cho phép bạn có thể kiểm tra dữ liệu ổ cứng một cách dễ dàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com