Hadrien Nilsson

PngOptimizer

PngOptimizer

  • 22/06/2015 16:28

PngOptimizer cho phép bạn làm giảm kích thước của file ảnh mà không làm giảm chất lượng ảnh


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com