Hana Mobile

iRemoteDesktop Free

iRemoteDesktop Free

  • 16/08/2015 04:33

iRemoteDesktop Free for iOS là ứng dụng truy cập Windows PC từ xa và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Connect My Mac

Connect My Mac

  • 07/08/2015 08:06

Kết nối với máy tính Mac từ iPad/iPhone mọi lúc bằng phần mềm Connect My Mac for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com