Hanov Solutions

PhotoWipe

PhotoWipe

  • 22/06/2015 15:18

PhotoWipe là một ứng dụng miễn phí giúp người sử dụng dễ dàng loại bỏ những chi tiết không như ý ra khỏi ảnh số


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com