hciLab

Desktop Notifications

Desktop Notifications

  • 08/08/2015 08:35

Desktop Notifications for Android là ứng dụng miễn phí để nhận thông báo từ các thiết bị Android trên màn hình PC.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com