H+H Software

Virtual CD

Virtual CD

  • 24/07/2015 10:34

Virtual CD có khả năng giả lập các ổ CDROM, sử dụng một phần ổ cứng để tạo ra các đĩa CD ảo


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com