@MAX Software

@MAX SyncUp

@MAX SyncUp

  • 10/08/2015 09:36

@MAX SyncUp là một tiện ích sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa tiên tiến dành cho gia đình và văn phòng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com