Adma

Google Book Downloader

Google Book Downloader

  • 30/06/2015 14:14

Để thuận lợi hơn trong việc tải ebook trên kho lưu trữ Google Book , Google Book Download đã ra đời.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com