Aerocom

ZenDay: Calendar, Tasks, To-do

ZenDay: Calendar, Tasks, To-do

  • 09/08/2015 17:37

Với ZenDay for Android, người dùng đã có thể sắp xếp tốt hơn, duy trì công việc và cuộc sống luôn cân bằng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com