api.ai

Assistant

Assistant

  • 08/08/2015 04:42

Speaktoit Assistant là ứng dụng có hẳn một người bạn trợ lý ảo cho các thiết bị Android của bạn có sử dụng công nghệ ngôn ngữ tự nhiên để trả lời các câu hỏi, tìm các ứng dụng thông tin, và kết nối bạn tới nhiều trang web khác nhau, chẳng hạn như Google, Facebook, Twitter, Foursquare, Evernote, và nhiều người khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com