Athena IT

Chit Chat For Facebook

Chit Chat For Facebook

  • 03/07/2015 13:55

Chit Chat for Facebook, bạn không cần phải mở trình duyệt, vào Facebook, đăng nhập rồi mới chat được.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com