Just Great Software

RegexBuddy

RegexBuddy

  • 18/07/2015 16:29

RegexBuddy là một phần mềm hoàn hảo để làm việc với những biểu thức. Nó dễ dàng tạo ra các biểu thức phù hợp và chính xác theo những gì bạn muốn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com