Livio

English Translator

English Translator

  • 08/08/2015 13:34

English Translator for Android là công cụ biên dịch trực tuyến từ vựng đa ngôn ngữ cho Android.


Dictionnaire français

Dictionnaire français

  • 08/08/2015 13:29

French Dictionary for Android là từ điển tiếng Pháp offline cho người dùng Android. French Dictionary cung cấp nghĩa của từ vựng tiếng Pháp dựa trên French Wiktionary.


Online Thesaurus

Online Thesaurus

  • 08/08/2015 05:21

Sở hữu cuốn từ điển từ đồng nghĩa online đa ngôn ngữ cho Android.


Online Dictionary

Online Dictionary

  • 08/08/2015 05:13

Online Dictionary for Android là ứng dụng từ điển trực tuyến với Wiktionary của nhiều ngôn ngữ phổ biến.
Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com