Netralia Pty Ltd

Vodburner

Vodburner

  • 03/07/2015 08:25

Vodburner là phần mềm ghi lại và chỉnh sửa cuộc gọi video của 2 bên liên lạc với nhau


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com