Oracle

Java Development Kit 8

Java Development Kit 8

  • 14/07/2015 10:06

Java Development Kit (JDK) 8 là một tập hợp những công cụ phần mềm dành cho các nhà phát triển phần mềm, dùng để viết những applet Java hay ứng dụng Java.


Java Runtime Environment (JRE) 2015

Java Runtime Environment (JRE) 2015

  • 07/07/2015 16:13

Java Runtime Environment (JRE) 2015 là phần mềm cho phép bạn chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com