SIPphone

Gizmo Project

Gizmo Project

  • 04/07/2015 13:57

Gizmo Project là phần mềm sử dụng kết nối internet để thực hiện cuộc gọi đến những máy tính khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com