Urban Dictionary

Urban Dictionary (Official)

Urban Dictionary (Official)

  • 08/08/2015 05:09

Urban Dictionary for Android là từ điển mã nguồn mở, xây dựng từ sự đóng góp của người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com