chuyển ứng dụng từ iOS sang Windows

Windows Bridge for iOS

Download Windows Bridge for iOS

Windows Bridge for iOS là dự án mã nguồn mở của Microsoft, cung cấp một môi trường phát triển Objectice-C cho Visual Studio/Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com