công cụ quản lý mật khẩu

LastPass

Download LastPass

LastPass là công cụ quản lý mật khẩu có chức năng đơn giản hóa trải nghiệm chuyển hướng online.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com