Convert Oracle dump file

OraDump to CSV

Download OraDump to CSV

OraDump to CSV là chương trình chuyển đổi file dump Oracle sang file Comma Separated Values (CSV).


OraDump to Excel

Download OraDump to Excel

OraDump to Excel là chương trình chuyển các file dump Oracle vào bảng tính MS Excel. Mỗi bảng Oracle sẽ trở thành một bảng tính,


OraDump to MySQL

Download OraDump to MySQL

OraDump to MySQL là chương trình chuyển đổi các tập tin dump Oracle vào database của MySQL.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com