Đọc PDF trên Windows

PDF-XChange Viewer

Download PDF-XChange Viewer

PDF-XChange Viewer là ứng dụng xem file PDF trên Windows với một dung lượng nhỏ hơn Adobe Arcobat Reader và được xem là phiên bản củ nâng caoa Foxit Reader.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com