download Shady File Manager (root)

Shady File Manager (root)

Download Shady File Manager (root)

Shady File Manager for Android là công cụ quản lý tập tin cho người dùng root. Shady File Manager khác hơn so với Root Explorer (File Manager), hỗ trợ đầy đủ cho các thư mục và dữ liệu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com