download Smart Shortcuts

Smart Shortcuts

Download Smart Shortcuts

Smart Shortcuts là ứng dụng giúp tổ chức và sắp xếp màn hình chính để bạn có thể dễ dàng truy cập.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com