FTP Deluxe HD cho iOS

FTP Deluxe HD

Download FTP Deluxe HD

File Transfer Protocol (FTP) là một giao thức mạng tiêu chuẩn được sử dụng để trao đổi và thao tác các tập tin trên nền TCP/IP-based network.

  • iOS
  • 7.4 MB
  • 3.006
  • 1.0

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com