Instant Photo Sketch

Instant Photo Sketch

Download Instant Photo Sketch

Instant Photo Sketch giúp người dùng đưa hầu hết định dạng ảnh với bất kì màu sắc nào về một loại ảnh trắng đen, với đường nét y hệt vẽ bằng chì


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com