phần mềm Gizmo Project

Gizmo Project

Download Gizmo Project

Gizmo Project là phần mềm sử dụng kết nối internet để thực hiện cuộc gọi đến những máy tính khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com