swf

Swiff Point Player

Download Swiff Point Player

Swiff Point Player dùng để chèn tập tin Flash SWF có kích thước lớn khoảng vài chục MB trở lên vào bài giảng Powerpoint.


Quick Flash Player

Download Quick Flash Player

Quick Flash Player là một trình Flash player độc lập cho phép người dùng Flash nhanh chóng duyệt xem các files


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com