tải Free Dict Slovak English

Free Dict Slovak English

Download Free Dict Slovak English

Free Dict: Slovak English là phần mềm từ điển offline miễn phí được dùng để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Slovakia và ngược lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com