tạo bài test offline

UniTest System

Download UniTest System

UniTest System là giải pháp toàn diện để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế, quản trị và thực hiện các bài test.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com