Tạo nhãn đĩa CD

CD Label Designer

Download CD Label Designer

CD Label Designer là ứng dụng giúp bạn thiết kế và in ấn bao bì hộp đựng cùng nhãn đĩa CD.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com