Audio Recorders

Audio Mid Recorder

Audio Mid Recorder

  • 31/07/2015 09:16

Audio Mid Recorder là một trình thu âm mạnh mẽ theo thời gian thực từ bất cứ nguồn nào như: Mid, MP3, WAV, WMA…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com