AppPlus.Mobi

Ẩn hình & phim – Gallery Plus

Ẩn hình & phim – Gallery Plus

  • 08/08/2015 17:35

Bạn có những hình ảnh, những clip mà bạn không muốn người khác nhìn thấy, hoặc không muốn tình cờ con bạn, hay những người thân sẽ tình cờ nhìn thấy khi vào thư viện ảnh, thì Gallery Plus sẽ là một app tuyệt vời giúp bạn có thể an tâm với những bức hình hay clip của mình.


Lockdown Pro – Khóa ứng dụng

Lockdown Pro – Khóa ứng dụng

  • 08/08/2015 17:34

Bạn lo lắng người khác truy cập tin nhấn, đọc trộm Email hay Facebook… của bạn? Bạn cần một giải pháp? Lockdown Pro là một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn tránh được những nổi lo lắng trên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com