Cover

Cover Lock Screen (beta)

Cover Lock Screen (beta)

  • 10/08/2015 03:28

Truy cập vào ứng dụng cần thiết vào đúng thời điểm. Cover sẽ học những ứng dụng nào bạn sử dụng ở những hoàn cảnh khác nhau và đặt chúng ngay trên màn hình để dễ dàng truy cập. Tự động thấy những ứng dụng khác nhau ở nhà, trong xe ô tô, ở nơi làm việc hoặc khi đi ra ngoài.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com