Dehun

Snap Me Up

Snap Me Up

  • 09/08/2015 20:25

Snap Me Up là ứng dụng báo thức độc đáo trên Android, nó sẽ góp phần chấm dứt tình trạng ngủ nướng của bạn ngay lập tức với cơ chế chụp ảnh tự sướng để tắt báo thức!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com