DeNA Co.

Manga Box: Manga App

Manga Box: Manga App

  • 10/08/2015 09:42

Bạn có muốn kết hợp một trong hai: vừa đọc truyện tranh miễn phí, vừa rèn luyện vốn tiếng Anh của mình? Nếu như thế, Manga Box cho Android chính là công cụ dành cho bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com