Framewood Technologies

Blueframe Web

Blueframe Web

  • 11/07/2015 08:56

Blueframe Web là phần mềm để tạo một trang web mà không hề có kiến thức về tin học cũng như lập trình là một điều không hề đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com