AIVC (Alice) cho android

AIVC (Alice)

Download AIVC (Alice)

AIVC (Artificial Intelligent Voice Control) là phần mềm điều khiển bằng giọng nói thông minh nhân tạo.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com