chuyển đổi database của Mysql

MySQL to Access

Download MySQL to Access

MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.


MySQL to MSSQL

Download MySQL to MSSQL

MySQL to MSSQL là chương trình chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever MSSQL.


MySQL to Oracle

Download MySQL to Oracle

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com